Barricadeborg Blocker
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM.png
 Loại Machine / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left.png, Dưới LM-Bottom.png
 CÔNG / LIÊN 1000 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.