FANDOM


Barbaroid, the Ultimate Battle Machine
(きょく)(せん)()(おう)ヴァルバロイド
BarbaroidtheUltimateBattleMachine-SP13-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
きょく
せん
おうヴァルバロイド
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょく
せん
おう
ヴァルバロイド
 Tên Nhật (rōmaji) Kyokusenkiō Varubaroido
 Tên Nhật (Dịch) Valbaroid, the Ultimate Battle Machine King
 Tên Hàn 극전기왕 바르바로이드
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 12 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 4000
 Mã số 54702678
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.