FANDOM


Banderillero Fiend
  • Nhật: デーモン・バンデリジェーロ
  • Romaji: Dēmon Banderijēro
  • Việt: Trợ Thủ Ma Quỷ
Khác:
Daemon Banderillero
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

3 CG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Khi lá này được Triệu hồi Thường, bạn có thể chọn 1 quái thú trên sân, và tiêu diệt nó. Lá này không thể tấn cônglượt nó được Triệu hồi.
CÔNG / 900   THỦ / 1600
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Banderillero Fiend When this card is Normal Summoned, you can select 1 monster on the field, and destroy it. This card cannot attack the turn it is Summoned.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.