"Bamboo Sword" ((たけ)(みつ) Takemitsu) là một archetype 4 lá Bài Phép (2 Trang bị và 1 cho mỗi lá Thông thường & Duy trì), mà mỗi lá đều được phát hành trong các Booster Pack khác nhau.

Thành viên

Bamboo Sword Booster Pack
Broken Tactical Evolution
Cursed The New Challengers
Golden Light of Destruction
Soul Devouring Gladiator's Assault
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.