FANDOM


Backup Supervisor
バックアップ・スーパーバイザー
BackupSupervisor-20TH-JP-OP
 Tên Việt Giám Sát Viên Sao Lưu
 Tên Nhật バックアップ・スーパーバイザー
 Tên Nhật (rōmaji) Bakkuappu Süpābaisā
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới LM-Bottom, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 1200 / 2
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.