FANDOM


Backlinker
  • Nhật: バックリンカー
  • Romaji: Bakkurinkā
  • Việt: Kẻ Gỡ Bỏ Liên Kết
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

3 CG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Nếu chỉ đối thủ điều khiển một quái thú trong Vùng Quái thú Phụ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay của bạn). Bạn có thể Hi sinh lá này; gửi tất cả quái thú trong Vùng Quái thú Phụ Mộ.
CÔNG / 1600   THỦ / 0
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Backlinker If only your opponent controls a monster in the Extra Monster Zone, you can Special Summon this card (from your hand). You can Tribute this card; send all monsters in the Extra Monster Zones to the GY.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.