B.E.S. Covered Core
(きょ)(だい)(せん)(かん) カバード・コア
BESCoveredCore-DR04-NA-SR-UE.png
 Tên Nhật (Kana)
きょ
だい
せん
かん カバード・コア
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょ
だい
せん
かん
カバード・コア
 Tên Nhật (rōmaji) Kyodai Senkan Kabādo Koa
 Tên Nhật (Dịch) Giant Battleship - Covered Core
 Tên Hàn 거대전함 커버드 코어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 800
 Mã số 15317640
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.