FANDOM


Bỏ qua(Ignoring) điều kiện Triệu hồi(the Summoning conditions) là một cụm từ cho phép hiệu ứng bài có thể Triệu hồi quái thú bất kể Điều kiện Triệu hồi được ghi trong phần Mô tả của nó.

Triệu hồi Đặc biệt bằng cách bỏ qua điều kiện Triệu hồi không được xem là đã Triệu hổi Đặc biệt theo đúng cách, vì thế nếu quái thú Nomi hoặc quái thú chỉ-Triệu hồi Đặc biệt được Triệu hồi theo cách này, nó không thể được Triệu hồi Đặc biệt trở lại từ Mộ bài hoặc nếu đã bị trục xuất.

Tuy nhiên, dù hiệu ứng bài đã bỏ qua điều kiện Triệu hồi thì quái thú Nomi hoặc quái thú không thể được Triệu hồi Đặc biệt vẫn không thể được Triệu hồi từ Mộ bài hoặc nếu đã bị trục xuất, trừ khi chúng đã được Triệu hồi đúng cách trước đó.

Cụm từ này được đề ra bởi Kevin Tewart của Upper Deck Entertainment để nâng cao sự linh hoạt khi Triệu hồi quái thú LV bằng cả "Level Up!" hay "Level Modulation", thuật ngữ này cũng đã được sử dụng rộng rãi cho nhiều nhóm bài, chẳng hạn như các quái thú Không thể được Triệu hồi Đặc biệtQuái thú chỉ-Triệu hồi Đặc biệt.

Tham khảo thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.