CompulsoryEvacuationDevice-BP01-EN-C-1E.png

Bật lại/Bouncing là một thuật ngữ không chính thức đề cập đến hành động trả lại một số các lá bài từ sân về tay người chơi thông qua hiệu ứng bài. Các lá bài tương tự như "Penguin Soldier" và "Gravekeeper's Guard" được xem là những lá bài bật lại. Không nên nhầm lẫn với đẩy về/spinning, đó là trả lại một lá bài từ sân về lại Bộ bài.

Thường không phổ biến, từ bật nẩy có thể đề cập đến khi đòn tấn công không hủy được cái gì mà nó có thể hủy, theo nghĩa đen là không "bật lại" được mục tiêu của nó, như là "Spirit Reaper" hay "Marshmallon".

Xem thêm: Trả lại từ sân về tay, Trả lại từ sân của bạn về tay bạn, Trả lại từ sân của đối phương về tay đối phương.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.