FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 00:51, ngày 5 tháng 10 năm 2014Huykaiba (tường | đóng góp)‎ . . (1.109 byte) (+1.109)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “<!-- Get the earliest date --> {{ #if: {{{na_sp|}}}{{{eu_sp|}}}{{{oc_sp|}}} | {{ #ifexpr: {{ #time: U | {{{na_sp|}}} }} <= {{ #time: U | {{{eu_sp|}}} }} …”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.