FANDOM


Dòng 6: Dòng 6:
 
}}{{ #vardefine: $MONS-TYPE | {{#if:1|{{ #explode: {{ #var: $CARD }} | \ | 7 }}}}
 
}}{{ #vardefine: $MONS-TYPE | {{#if:1|{{ #explode: {{ #var: $CARD }} | \ | 7 }}}}
 
}}{{ #vardefine: $MONS-TYPE2 | {{#switch: {{#if:1|{{ #explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 1 }}}}
 
}}{{ #vardefine: $MONS-TYPE2 | {{#switch: {{#if:1|{{ #explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 1 }}}}
| Union = Liên hợp | Spirit = Tinh linh | Toon = Hoạt hình | Gemini = Song tính | Flip = Lật mặt | Tuner = Điều phối}}
+
| Ritual = Tế lễ | Fusion = Dung hợp | Synchro = Đồng bộ | Xyz = Xyz | Union = Liên hợp | Spirit = Tinh linh | Toon = Hoạt hình | Gemini = Song tính | Flip = Lật mặt | Tuner = Điều phối}}
 
}}{{ #vardefine: $MONS-TYPE3 | {{#switch: {{#if:1|{{ #explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }}}}
 
}}{{ #vardefine: $MONS-TYPE3 | {{#switch: {{#if:1|{{ #explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }}}}
| Union = Liên hợp | Spirit = Tinh linh | Toon = Hoạt hình | Gemini = Song tính | Flip = Lật mặt | Tuner = Điều phối}}
+
| Ritual = Tế lễ | Fusion = Dung hợp | Synchro = Đồng bộ | Xyz = Xyz | Union = Liên hợp | Spirit = Tinh linh | Toon = Hoạt hình | Gemini = Song tính | Flip = Lật mặt | Tuner = Điều phối}}
 
}}[[{{ #if: {{ #pos: {{ #var: $CARD-TYPE }} | Bài Quái thú }}
 
}}[[{{ #if: {{ #pos: {{ #var: $CARD-TYPE }} | Bài Quái thú }}
 
| {{#switch: {{ #var: $PROPERTY }}
 
| {{#switch: {{ #var: $PROPERTY }}

Phiên bản lúc 01:32, ngày 28 tháng 5 năm 2017

[[]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.