FANDOM


 
(Không hiển thị 4 phiên bản ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
<noinclude>
+
{{ #vardefine: $CARD | {{ Cards sorting/core | {{{1|}}} }}
{{ #vardefine: $CARD | {{ Types sorting/core | {{{1|}}} }}
 
 
}}{{ #vardefine: $CARD-TYPE | {{#switch: {{#if:1|{{ #explode: {{ #var: $CARD }} | \ | 3 }}}}
 
}}{{ #vardefine: $CARD-TYPE | {{#switch: {{#if:1|{{ #explode: {{ #var: $CARD }} | \ | 3 }}}}
 
| Spell Card = Bài Phép | Trap Card = Bài Bẫy | Monster Card = Bài Quái thú | Counter = Bộ Tích}}
 
| Spell Card = Bài Phép | Trap Card = Bài Bẫy | Monster Card = Bài Quái thú | Counter = Bộ Tích}}
Dòng 33: Dòng 33:
 
| {{ #var: $CARD-TYPE }} {{ #var: $PROPERTY }}
 
| {{ #var: $CARD-TYPE }} {{ #var: $PROPERTY }}
 
}}<includeonly>]]</includeonly>
 
}}<includeonly>]]</includeonly>
{{Documentation}}
+
<noinclude>{{Documentation}}</noinclude>
</noinclude>
 

Bản hiện tại lúc 08:08, ngày 17 tháng 7 năm 2019

[edit] [purge] Documentation

Bản mẫu:Documentation subpage

UsageSửa đổi

Given a card name, outputs the card type.

{{Card type|<Card name>}}
<Card name>
Should be replaced with the the card name.

ExamplesSửa đổi

MonstersSửa đổi

Card name Card type
{{Card type|Dark Magician}} Quái thú Thường
{{Card type|Hieracosphinx}} Quái thú Hiệu ứng
{{Card type|Man-Eater Bug}} Quái thú Lật mặt
{{Card type|Oilman}} Quái thú Liên hợp
{{Card type|Il Blud}} Quái thú Song tính
{{Card type|Yata-Garasu}} Quái thú Tinh linh
{{Card type|Toon Summoned Skull}} Quái thú Hoạt hình
{{Card type|Rare Fish}} Quái thú Dung hợp
{{Card type|Black Luster Soldier}} Quái thú Tế lễ
{{Card type|Scrap Archfiend}} Quái thú Đồng bộ
{{Card type|Gem-Knight Pearl}} Quái thú Xyz
{{Card type|Gaiasaber, the Virtual Knight}} [[]]
{{Card type|Labradorite Dragon}} Quái thú Điều phối Thường
{{Card type|Flash Knight}} Quái thú Dao động Thường
{{Card type|Deskbot 001}} Quái thú Điều phối Hiệu ứng
{{Card type|Five-Headed Dragon}} Quái thú Dung hợp Hiệu ứng
{{Card type|Relinquished}} Quái thú Tế lễ Hiệu ứng
{{Card type|Buster Dragon}} Quái thú Đồng bộ Hiệu ứng
{{Card type|Castel, the Skyblaster Musketeer}} Quái thú Xyz Hiệu ứng
{{Card type|Decode Talker}} Quái thú Liên kết Hiệu ứng
{{Card type|Oafdragon Magician}} Quái thú Dao động Hiệu ứng
{{Card type|Performapal Momoncarpet}} Quái thú Dao động Lật mặt
{{Card type|Nobledragon Magician}} Quái thú Dao động Điều phối Hiệu ứng
{{Card type|Shinobaron Peacock}} Quái thú Tế lễ Tinh linh
{{Card type|Formula Synchron}} Quái thú Đồng bộ Điều phối Hiệu ứng
{{Card type|Shaddoll Falco}} Quái thú Điều phối Lật mặt
{{Card type|Torque Tune Gear}} Quái thú Điều phối Liên hợp
{{Card type|Sea Monster of Theseus}} Quái thú Dung hợp Điều phối
{{Card type|Odd-Eyes Rebellion Dragon}} Quái thú Dao động Xyz Hiệu ứng
{{Card type|Nirvana High Paladin}} Quái thú Dao động Đồng bộ Hiệu ứng

SpellsSửa đổi

Card name Card type
{{Card type|Dark Hole}} Bài Phép Thông thường
{{Card type|Mystical Space Typhoon}} Bài Phép Tức thời
{{Card type|Mage Power}} Bài Phép Trang bị
{{Card type|Wave-Motion Cannon}} Bài Phép Duy trì
{{Card type|Kozmotown}} Bài Phép Môi trường

TrapsSửa đổi

Card name Card type
{{Card type|Crush Card Virus}} Bài Bẫy Thông thường
{{Card type|Call of the Haunted}} Bài Bẫy Duy trì
{{Card type|Seven Tools of the Bandit}} Bài Bẫy Phản hồi

OtherSửa đổi

Card name Card type
{{Card type|Wedge Counter (card)}} Bộ Tích
{{Card type|Token}} Quái thú Thế thân
{{Card type|Infernoid Token}} Quái thú Thế thân
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.