FANDOM


(Đã lùi lại sửa đổi 47784 của Huykaiba (Thảo luận))
Dòng 1: Dòng 1:
{{ #vardefine: $CARD | {{ Types sorting/core | {{{1|}}} }}
 
}}{{ #vardefine: $CARD-TYPE | {{ #explode: {{ #var: $CARD }} | \ | 3 }}
 
}}{{ #vardefine: $PROPERTY | {{ #explode: {{ #var: $CARD }} | \ | 4 }}
 
}}{{ #vardefine: $MONS-TYPE | {{ #explode: {{ #var: $CARD }} | \ | 7 }}
 
}}{{ #vardefine: $MONS-TYPE2 | {{ #explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 1 }}
 
}}{{ #vardefine: $MONS-TYPE3 | {{ #explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }}
 
}}{{ #vardefine: $MONS-TYPE4 | {{ #explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 3 }}
 
}}{{ #if: {{ #pos: {{ #var: $CARD-TYPE }} | Monster Card }}
 
|{{#switch: {{ #var: $PROPERTY }}
 
| Tuner = {{#if: {{#pos: {{ #var: $MONS-TYPE }} | Effect }} | Effect | Normal }} Tuner
 
| #default = {{#if: {{ #var: $MONS-TYPE4 }} | {{ #var: $MONS-TYPE4 }} }} {{#if: {{ #var: $MONS-TYPE3 }} | {{ #var: $MONS-TYPE3 }} }} {{ #var: $MONS-TYPE2 }} }} Monster
 
| {{ #var: $PROPERTY }} {{ #var: $CARD-TYPE }} }}
 
 
<noinclude>
 
<noinclude>
  +
{{ #vardefine: $CARD | {{ Types sorting/core | {{{1|}}} }}
  +
}}{{ #vardefine: $CARD-TYPE | {{#switch: {{#if:1|{{ #explode: {{ #var: $CARD }} | \ | 3 }}}}
  +
| Spell Card = Bài Phép | Trap Card = Bài Bẫy | Monster Card = Bài Quái thú | Counter = Bộ Tích}}
  +
}}{{ #vardefine: $PROPERTY | {{#switch: {{#if:1|{{ #explode: {{ #var: $CARD }} | \ | 4 }}}}
  +
| Normal = Thông thường | Quick-Play = Tức thời | Equip = Trang bị | Field = Môi trường | Ritual = Tế lễ | Continuous = Duy trì | Counter = Phản hồi | Fusion = Dung hợp | Synchro = Đồng bộ | Xyz = Xyz | Pendulum = Dao động | Link = Liên kết | Effect = Hiệu ứng | Union = Liên hợp | Spirit = Tinh linh | Toon = Hoạt hình | Gemini = Song tính | Flip = Lật mặt | Tuner = Điều phối | Counter = Phản hồi | Token = Thế thân}}
  +
}}{{ #vardefine: $MONS-TYPE | {{#if:1|{{ #explode: {{ #var: $CARD }} | \ | 7 }}}}
  +
}}{{ #vardefine: $MONS-TYPE2 | {{#switch: {{#if:1|{{ #explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 1 }}}}
  +
| Ritual = Tế lễ | Fusion = Dung hợp | Synchro = Đồng bộ | Xyz = Xyz | Union = Liên hợp | Spirit = Tinh linh | Toon = Hoạt hình | Gemini = Song tính | Flip = Lật mặt | Tuner = Điều phối}}
  +
}}{{ #vardefine: $MONS-TYPE3 | {{#switch: {{#if:1|{{ #explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }}}}
  +
| Ritual = Tế lễ | Fusion = Dung hợp | Synchro = Đồng bộ | Xyz = Xyz | Union = Liên hợp | Spirit = Tinh linh | Toon = Hoạt hình | Gemini = Song tính | Flip = Lật mặt | Tuner = Điều phối}}
  +
}}<includeonly>[[</includeonly>{{ #if: {{ #pos: {{ #var: $CARD-TYPE }} | Bài Quái thú }}
  +
| {{#switch: {{ #var: $PROPERTY }}
  +
| Thế thân = Quái thú Thế thân
  +
| Hiệu ứng = Quái thú Hiệu ứng
  +
| Điều phối = Quái thú Điều phối{{ !)) }} {{ !(( }}{{#if: {{#pos: {{ #var: $MONS-TYPE }} | Effect }}
  +
| Quái thú Hiệu ứng{{ ! }}Hiệu ứng | Quái thú Thường{{ ! }}Thường }}
  +
| Liên hợp | Tinh linh | Hoạt hình | Song tính | Lật mặt = {{#if: {{ #var: $MONS-TYPE3 }}
  +
| Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ !)) }} {{ !(( }}quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{ ! }}{{ #var: $PROPERTY }}
  +
| Quái thú {{ #var: $PROPERTY }} }}
  +
| Dung hợp | Tế lễ | Đồng bộ | Xyz | Liên kết = Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{#if: {{#pos: {{ #var: $MONS-TYPE }} | Effect }}
  +
| {{#switch: {{ #var: $MONS-TYPE3 }}
  +
| Liên hợp | Tinh linh | Hoạt hình | Song tính | Lật mặt = {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ ! }}{{ #var: $MONS-TYPE3 }}
  +
| Điều phối = {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ ! }}{{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú Hiệu ứng{{ ! }}Hiệu ứng
  +
| #default = {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú Hiệu ứng{{ ! }}Hiệu ứng}}
  +
| {{#switch: {{ #var: $MONS-TYPE3 }}
  +
| Điều phối = {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ ! }}{{ #var: $MONS-TYPE3 }} }} }}
  +
| Dao động = Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{#switch: {{ #var: $MONS-TYPE2 }}
  +
| Dung hợp | Đồng bộ | Xyz | Tế lễ = {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE2 }}{{ ! }}{{ #var: $MONS-TYPE2 }}}}{{#switch: {{ #var: $MONS-TYPE3 }}
  +
| Điều phối | Liên hợp | Tinh linh | Hoạt hình | Song tính | Lật mặt = {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ ! }}{{ #var: $MONS-TYPE3 }}}}{{#if: {{#pos: {{ #var: $MONS-TYPE }} | Effect }}
  +
| {{#switch: {{ #var: $MONS-TYPE3 }} | Liên hợp | Tinh linh | Hoạt hình | Song tính | Lật mặt = | #default = {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú Hiệu ứng{{ ! }}Hiệu ứng}}
  +
| {{#switch: {{ #var: $MONS-TYPE2 }} | Dung hợp | Đồng bộ | Xyz | Tế lễ = | #default = {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú Thường{{ ! }}Thường }} }}
  +
| #default = Quái thú Thường }}
  +
| {{ #var: $CARD-TYPE }} {{ #var: $PROPERTY }}
  +
}}<includeonly>]]</includeonly>
 
{{Documentation}}
 
{{Documentation}}
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Phiên bản lúc 05:42, ngày 5 tháng 12 năm 2018


[edit] [purge] Documentation

Bản mẫu:Documentation subpage

Usage

Given a card name, outputs the card type.

{{Card type|<Card name>}}
<Card name>
Should be replaced with the the card name.

Examples

Monsters

Card name Card type
{{Card type|Dark Magician}} Quái thú Thường
{{Card type|Hieracosphinx}} Quái thú Hiệu ứng
{{Card type|Man-Eater Bug}} Quái thú Lật mặt
{{Card type|Oilman}} Quái thú Liên hợp
{{Card type|Il Blud}} Quái thú Song tính
{{Card type|Yata-Garasu}} Quái thú Tinh linh
{{Card type|Toon Summoned Skull}} Quái thú Hoạt hình
{{Card type|Rare Fish}} Quái thú Dung hợp
{{Card type|Black Luster Soldier}} Quái thú Tế lễ
{{Card type|Scrap Archfiend}} Quái thú Đồng bộ
{{Card type|Gem-Knight Pearl}} Quái thú Xyz
{{Card type|Gaiasaber, the Virtual Knight}} [[]]
{{Card type|Labradorite Dragon}} Quái thú Điều phối Thường
{{Card type|Flash Knight}} Quái thú Dao động Thường
{{Card type|Deskbot 001}} Quái thú Điều phối Hiệu ứng
{{Card type|Five-Headed Dragon}} Quái thú Dung hợp Hiệu ứng
{{Card type|Relinquished}} Quái thú Tế lễ Hiệu ứng
{{Card type|Buster Dragon}} Quái thú Đồng bộ Hiệu ứng
{{Card type|Castel, the Skyblaster Musketeer}} Quái thú Xyz Hiệu ứng
{{Card type|Decode Talker}} Quái thú Liên kết Hiệu ứng
{{Card type|Oafdragon Magician}} Quái thú Dao động Hiệu ứng
{{Card type|Performapal Momoncarpet}} Quái thú Dao động Lật mặt
{{Card type|Nobledragon Magician}} Quái thú Dao động Điều phối Hiệu ứng
{{Card type|Shinobaron Peacock}} Quái thú Tế lễ Tinh linh
{{Card type|Formula Synchron}} Quái thú Đồng bộ Điều phối Hiệu ứng
{{Card type|Shaddoll Falco}} Quái thú Điều phối Lật mặt
{{Card type|Torque Tune Gear}} Quái thú Điều phối Liên hợp
{{Card type|Sea Monster of Theseus}} Quái thú Dung hợp Điều phối
{{Card type|Odd-Eyes Rebellion Dragon}} Quái thú Dao động Xyz Hiệu ứng
{{Card type|Nirvana High Paladin}} Quái thú Dao động Đồng bộ Hiệu ứng

Spells

Card name Card type
{{Card type|Dark Hole}} Bài Phép Thông thường
{{Card type|Mystical Space Typhoon}} Bài Phép Tức thời
{{Card type|Mage Power}} Bài Phép Trang bị
{{Card type|Wave-Motion Cannon}} Bài Phép Duy trì
{{Card type|Kozmotown}} Bài Phép Môi trường

Traps

Card name Card type
{{Card type|Crush Card Virus}} Bài Bẫy Thông thường
{{Card type|Call of the Haunted}} Bài Bẫy Duy trì
{{Card type|Seven Tools of the Bandit}} Bài Bẫy Phản hồi

Other

Card name Card type
{{Card type|Wedge Counter (card)}} Bộ Tích
{{Card type|Token}} Quái thú Thế thân
{{Card type|Infernoid Token}} Quái thú Thế thân
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.