FANDOM


Dòng 18: Dòng 18:
 
| Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ !)) }} {{ !(( }}quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{ ! }}{{ #var: $PROPERTY }}
 
| Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ !)) }} {{ !(( }}quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{ ! }}{{ #var: $PROPERTY }}
 
| Quái thú {{ #var: $PROPERTY }} }}
 
| Quái thú {{ #var: $PROPERTY }} }}
| Dung hợp | Tế lễ | Đồng bộ | Xyz | Liên kết = Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{#if: {{#pos: {{ #var: $MONS-TYPE }} | Effect }
+
| Dung hợp | Tế lễ | Đồng bộ | Xyz | Liên kết = Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{#if: {{#pos: {{ #var: $MONS-TYPE }} | Effect }}
 
| {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ ! }}{{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{#switch: {{ #var: $MONS-TYPE3 }}
 
| {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ ! }}{{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{#switch: {{ #var: $MONS-TYPE3 }}
 
| Liên hợp | Tinh linh | Hoạt hình | Song tính | Lật mặt =
 
| Liên hợp | Tinh linh | Hoạt hình | Song tính | Lật mặt =

Phiên bản lúc 03:57, ngày 28 tháng 5 năm 2017

[[]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.