FANDOM


Dòng 18: Dòng 18:
 
| Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ !)) }} {{ !(( }}quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{ ! }}{{ #var: $PROPERTY }}
 
| Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ !)) }} {{ !(( }}quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{ ! }}{{ #var: $PROPERTY }}
 
| Quái thú {{ #var: $PROPERTY }} }}
 
| Quái thú {{ #var: $PROPERTY }} }}
| Dung hợp | Tế lễ | Đồng bộ | Xyz | Liên kết = Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{#switch: {{ #var: $MONS-TYPE3 }}
+
| Dung hợp | Tế lễ | Đồng bộ | Xyz | Liên kết = Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{#if: {{#pos: {{ #var: $MONS-TYPE }} | Effect }
| Điều phối | Liên hợp | Tinh linh | Hoạt hình | Song tính | Lật mặt = {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ ! }}{{ #var: $MONS-TYPE3 }} }}{{#if: {{#pos: {{ #var: $MONS-TYPE }} | Effect }}
+
| {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ ! }}{{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{#switch: {{ #var: $MONS-TYPE3 }}
| {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú Hiệu ứng{{ ! }}Hiệu ứng}}
+
| Liên hợp | Tinh linh | Hoạt hình | Song tính | Lật mặt =
  +
| Điều phối = {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú Hiệu ứng{{ ! }}Hiệu ứng}} }}
 
| Dao động = Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{#switch: {{ #var: $MONS-TYPE2 }}
 
| Dao động = Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{#switch: {{ #var: $MONS-TYPE2 }}
 
| Dung hợp | Đồng bộ | Xyz | Tế lễ = {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE2 }}{{ ! }}{{ #var: $MONS-TYPE2 }}}}{{#switch: {{ #var: $MONS-TYPE3 }}
 
| Dung hợp | Đồng bộ | Xyz | Tế lễ = {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE2 }}{{ ! }}{{ #var: $MONS-TYPE2 }}}}{{#switch: {{ #var: $MONS-TYPE3 }}

Phiên bản lúc 03:57, ngày 28 tháng 5 năm 2017

[[{{ #if: | ]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.