FANDOM


Dòng 21: Dòng 21:
 
| Điều phối | Liên hợp | Tinh linh | Hoạt hình | Song tính | Lật mặt = {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ ! }}{{ #var: $MONS-TYPE3 }} }}{{#if: {{#pos: {{ #var: $MONS-TYPE }} | Effect }}
 
| Điều phối | Liên hợp | Tinh linh | Hoạt hình | Song tính | Lật mặt = {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ ! }}{{ #var: $MONS-TYPE3 }} }}{{#if: {{#pos: {{ #var: $MONS-TYPE }} | Effect }}
 
| {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú Hiệu ứng{{ ! }}Hiệu ứng}}
 
| {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú Hiệu ứng{{ ! }}Hiệu ứng}}
| Dao động = Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{ !)) }} {{ !(( }}{{#switch: {{ #var: $MONS-TYPE2 }}
+
| Dao động = Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{#switch: {{ #var: $MONS-TYPE2 }}
| Dung hợp | Đồng bộ | Xyz | Tế lễ = Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE2 }}{{ ! }}{{ #var: $MONS-TYPE2 }}{{ !)) }} {{ !(( }}}}{{#switch: {{ #var: $MONS-TYPE3 }}
+
| Dung hợp | Đồng bộ | Xyz | Tế lễ = {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE2 }}{{ ! }}{{ #var: $MONS-TYPE2 }}}}{{#switch: {{ #var: $MONS-TYPE3 }}
| Điều phối | Liên hợp | Tinh linh | Hoạt hình | Song tính | Lật mặt | Dung hợp | Đồng bộ | Xyz | Tế lễ = Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ ! }}{{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{#if: {{#pos: {{ #var: $MONS-TYPE }} | Effect }} | {{ !)) }} {{ !(( }}}}Quái thú Hiệu ứng{{ ! }}Hiệu ứng | Quái thú Thường{{ ! }}Thường }}
+
| Điều phối | Liên hợp | Tinh linh | Hoạt hình | Song tính | Lật mặt = {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ ! }}{{ #var: $MONS-TYPE3 }}}}{{#if: {{#pos: {{ #var: $MONS-TYPE }} | Effect }}
  +
| {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú Hiệu ứng{{ ! }}Hiệu ứng | Quái thú Thường{{ ! }}Thường }}
 
| #default = Quái thú Thường }}
 
| #default = Quái thú Thường }}
 
| {{ #var: $CARD-TYPE }} {{ #var: $PROPERTY }}
 
| {{ #var: $CARD-TYPE }} {{ #var: $PROPERTY }}

Phiên bản lúc 01:52, ngày 28 tháng 5 năm 2017

[[]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.