FANDOM


Dòng 5: Dòng 5:
 
| Normal = Thông thường | Quick-Play = Tức thời | Equip = Trang bị | Field = Môi trường | Ritual = Tế lễ | Continuous = Duy trì | Counter = Phản hồi | Fusion = Dung hợp | Synchro = Đồng bộ | Xyz = Xyz | Pendulum = Dao động | Link = Liên kết | Effect = Hiệu ứng | Union = Liên hợp | Spirit = Tinh linh | Toon = Hoạt hình | Gemini = Song tính | Flip = Lật mặt | Tuner = Điều phối | Counter = Phản hồi | Token = Thế thân}}
 
| Normal = Thông thường | Quick-Play = Tức thời | Equip = Trang bị | Field = Môi trường | Ritual = Tế lễ | Continuous = Duy trì | Counter = Phản hồi | Fusion = Dung hợp | Synchro = Đồng bộ | Xyz = Xyz | Pendulum = Dao động | Link = Liên kết | Effect = Hiệu ứng | Union = Liên hợp | Spirit = Tinh linh | Toon = Hoạt hình | Gemini = Song tính | Flip = Lật mặt | Tuner = Điều phối | Counter = Phản hồi | Token = Thế thân}}
 
}}{{ #vardefine: $MONS-TYPE | {{#if:1|{{ #explode: {{ #var: $CARD }} | \ | 7 }}}}
 
}}{{ #vardefine: $MONS-TYPE | {{#if:1|{{ #explode: {{ #var: $CARD }} | \ | 7 }}}}
  +
}}{{ #vardefine: $MONS-TYPE2 | {{#switch: {{#if:1|{{ #explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 1 }}}}
  +
| Union = Liên hợp | Spirit = Tinh linh | Toon = Hoạt hình | Gemini = Song tính | Flip = Lật mặt | Tuner = Điều phối}}
 
}}{{ #vardefine: $MONS-TYPE3 | {{#switch: {{#if:1|{{ #explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }}}}
 
}}{{ #vardefine: $MONS-TYPE3 | {{#switch: {{#if:1|{{ #explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }}}}
 
| Union = Liên hợp | Spirit = Tinh linh | Toon = Hoạt hình | Gemini = Song tính | Flip = Lật mặt | Tuner = Điều phối}}
 
| Union = Liên hợp | Spirit = Tinh linh | Toon = Hoạt hình | Gemini = Song tính | Flip = Lật mặt | Tuner = Điều phối}}
Dòng 17: Dòng 19:
 
| Quái thú {{ #var: $PROPERTY }} }}
 
| Quái thú {{ #var: $PROPERTY }} }}
 
| Dung hợp | Tế lễ | Đồng bộ | Xyz | Liên kết = Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{#if: {{#pos: {{ #var: $MONS-TYPE }} | Effect }}
 
| Dung hợp | Tế lễ | Đồng bộ | Xyz | Liên kết = Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{#if: {{#pos: {{ #var: $MONS-TYPE }} | Effect }}
| {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú Hiệu ứng{{ ! }}Hiệu ứng{{#switch: {{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }}
+
| {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú Hiệu ứng{{ ! }}Hiệu ứng{{#switch: {{ #var: $MONS-TYPE3 }}
| Điều phối | Liên hợp | Tinh linh | Hoạt hình | Song tính | Lật mặt = {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú {{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }}{{ ! }}{{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }} }} }}
+
| Điều phối | Liên hợp | Tinh linh | Hoạt hình | Song tính | Lật mặt = {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ ! }}{{ #var: $MONS-TYPE3 }} }} }}
| Dao động = Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{ !)) }} {{ !(( }}{{#if: {{#pos: {{ Cards sorting | {{{1|}}} | types }} | Effect }}
+
| Dao động = Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{ !)) }} {{ !(( }}{{#if: {{#pos: {{ #var: $MONS-TYPE }} | Effect }}
| {{#switch: {{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 1 }}
+
| {{#switch: {{ #var: $MONS-TYPE2 }}
| Dung hợp | Đồng bộ | Xyz | Tế lễ = Quái thú {{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 1 }}{{ ! }}{{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 1 }} {{ !)) }} {{ !(( }}}}{{#switch: {{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }}
+
| Dung hợp | Đồng bộ | Xyz | Tế lễ = Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE2 }}{{ ! }}{{ #var: $MONS-TYPE2 }}{{ !)) }} {{ !(( }}}}{{#switch: {{ #var: $MONS-TYPE3 }}
| Điều phối | Liên hợp | Tinh linh | Hoạt hình | Song tính | Lật mặt | Dung hợp | Đồng bộ | Xyz | Tế lễ = Quái thú {{#explode: {{ Cards sorting | {{{1|}}} | types }} | / | 2 }}{{ ! }}{{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }}{{ !)) }} {{ !(( }}}}Quái thú Hiệu ứng{{ ! }}Hiệu ứng | Quái thú Thường{{ ! }}Thường }}
+
| Điều phối | Liên hợp | Tinh linh | Hoạt hình | Song tính | Lật mặt | Dung hợp | Đồng bộ | Xyz | Tế lễ = Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ ! }}{{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ !)) }} {{ !(( }}}}Quái thú Hiệu ứng{{ ! }}Hiệu ứng | Quái thú Thường{{ ! }}Thường }}
 
| #default = Quái thú Thường }}
 
| #default = Quái thú Thường }}
 
| {{ #var: $CARD-TYPE }} {{ #var: $PROPERTY }}
 
| {{ #var: $CARD-TYPE }} {{ #var: $PROPERTY }}

Phiên bản lúc 11:02, ngày 27 tháng 5 năm 2017

[[]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.