FANDOM


Dòng 14: Dòng 14:
 
| Quái thú Hiệu ứng{{ ! }}Hiệu ứng | Quái thú Thường{{ ! }}Thường }}
 
| Quái thú Hiệu ứng{{ ! }}Hiệu ứng | Quái thú Thường{{ ! }}Thường }}
 
| Liên hợp | Tinh linh | Hoạt hình | Song tính | Lật mặt = {{#if: {{ #var: $MONS-TYPE3 }}
 
| Liên hợp | Tinh linh | Hoạt hình | Song tính | Lật mặt = {{#if: {{ #var: $MONS-TYPE3 }}
| Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ !)) }} {{ !(( }}quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{ ! }}{{ #var: $PROPERTY }} }}
+
| Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ !)) }} {{ !(( }}quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{ ! }}{{ #var: $PROPERTY }}
 
| Quái thú {{ #var: $PROPERTY }} }}
 
| Quái thú {{ #var: $PROPERTY }} }}
 
| Dung hợp | Tế lễ | Đồng bộ | Xyz | Liên kết = Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{#if: {{#pos: {{ #var: $MONS-TYPE }} | Effect }}
 
| Dung hợp | Tế lễ | Đồng bộ | Xyz | Liên kết = Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{#if: {{#pos: {{ #var: $MONS-TYPE }} | Effect }}

Phiên bản lúc 10:43, ngày 27 tháng 5 năm 2017

[[]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.