FANDOM


Dòng 17: Dòng 17:
 
| Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ !)) }} {{ !(( }}quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{ ! }}{{ #var: $PROPERTY }} }}
 
| Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ !)) }} {{ !(( }}quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{ ! }}{{ #var: $PROPERTY }} }}
 
| Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}
 
| Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}
| Dung hợp | Tế lễ | Đồng bộ | Xyz | Liên kết = Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{ !)) }} {{ !(( }}{{#if: {{#pos: {{ #var: $MONS-TYPE }} | Effect }}
+
| Dung hợp | Tế lễ | Đồng bộ | Xyz | Liên kết = Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{#if: {{#pos: {{ #var: $MONS-TYPE }} | Effect }}
| Quái thú Hiệu ứng{{ ! }}Hiệu ứng {{#switch: {{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }}
+
| {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú Hiệu ứng{{ ! }}Hiệu ứng{{#switch: {{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }}
| Điều phối | Liên hợp | Tinh linh | Hoạt hình | Song tính | Lật mặt = {{ !(( }}Quái thú {{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }}{{ ! }}{{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }} }} }}
+
| Điều phối | Liên hợp | Tinh linh | Hoạt hình | Song tính | Lật mặt = {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú {{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }}{{ ! }}{{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }} }} }}
 
| Dao động = Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{ !)) }} {{ !(( }}{{#if: {{#pos: {{ Cards sorting | {{{1|}}} | types }} | Effect }}
 
| Dao động = Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{ !)) }} {{ !(( }}{{#if: {{#pos: {{ Cards sorting | {{{1|}}} | types }} | Effect }}
 
| {{#switch: {{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 1 }}
 
| {{#switch: {{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 1 }}

Phiên bản lúc 15:07, ngày 26 tháng 5 năm 2017

[[]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.