FANDOM


Dòng 3: Dòng 3:
 
| Spell Card = Bài Phép | Trap Card = Bài Bẫy | Monster Card = Bài Quái thú }}
 
| Spell Card = Bài Phép | Trap Card = Bài Bẫy | Monster Card = Bài Quái thú }}
 
}}{{ #vardefine: $PROPERTY | {{#switch: {{#if:1|{{ #explode: {{ #var: $CARD }} | \ | 4 }}}}
 
}}{{ #vardefine: $PROPERTY | {{#switch: {{#if:1|{{ #explode: {{ #var: $CARD }} | \ | 4 }}}}
| Normal = Thông thường | Quick-Play = Tức thời | Equip = Trang bị | Field = Môi trường | Ritual = Tế lễ | Continuous = Duy trì | Counter = Phản hồi | Fusion = Dung hợp | Synchro = Đồng bộ | Xyz = Xyz | Pendulum = Dao động | Link = Liên kết | Effect = Hiệu ứng | Union = Liên hợp | Spirit = Tinh linh | Toon = Hoạt hình | Gemini = Song tính | Flip = Lật mặt | Tuner = Điều phối}}
+
| Normal = Thông thường | Quick-Play = Tức thời | Equip = Trang bị | Field = Môi trường | Ritual = Tế lễ | Continuous = Duy trì | Counter = Phản hồi | Fusion = Dung hợp | Synchro = Đồng bộ | Xyz = Xyz | Pendulum = Dao động | Link = Liên kết | Effect = Hiệu ứng | Union = Liên hợp | Spirit = Tinh linh | Toon = Hoạt hình | Gemini = Song tính | Flip = Lật mặt | Tuner = Điều phối | Counter = Counter}}
 
}}{{ #vardefine: $MONS-TYPE | {{#if:1|{{ #explode: {{ #var: $CARD }} | \ | 7 }}}}
 
}}{{ #vardefine: $MONS-TYPE | {{#if:1|{{ #explode: {{ #var: $CARD }} | \ | 7 }}}}
 
}}{{ #vardefine: $MONS-TYPE3 | {{#switch: {{#if:1|{{ #explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }}}}
 
}}{{ #vardefine: $MONS-TYPE3 | {{#switch: {{#if:1|{{ #explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }}}}
Dòng 9: Dòng 9:
 
}}[[{{ #if: {{ #pos: {{ #var: $CARD-TYPE }} | Bài Quái thú }}
 
}}[[{{ #if: {{ #pos: {{ #var: $CARD-TYPE }} | Bài Quái thú }}
 
| {{#switch: {{ #var: $PROPERTY }}
 
| {{#switch: {{ #var: $PROPERTY }}
| Counter = Counter{{!}}Bộ Tích
+
| Counter = Bộ Tích
 
| Token = Quái thú Token
 
| Token = Quái thú Token
 
| Hiệu ứng = Quái thú Hiệu ứng
 
| Hiệu ứng = Quái thú Hiệu ứng

Phiên bản lúc 09:17, ngày 26 tháng 5 năm 2017

[[]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.