FANDOM


Dòng 22: Dòng 22:
 
| Dao động = Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{ !)) }} {{ !(( }}{{#if: {{#pos: {{ Cards sorting | {{{1|}}} | types }} | Effect }}
 
| Dao động = Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{ !)) }} {{ !(( }}{{#if: {{#pos: {{ Cards sorting | {{{1|}}} | types }} | Effect }}
 
| {{#switch: {{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 1 }}
 
| {{#switch: {{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 1 }}
| Dung hợp | Đồng bộ | Xyz | Tế lễ = Quái thú {{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 1 }}{{ ! }}{{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 1 }} }}{{#switch: {{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }}
+
| Dung hợp | Đồng bộ | Xyz | Tế lễ = Quái thú {{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 1 }}{{ ! }}{{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 1 }} {{ !)) }}}}{{#switch: {{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }}
| Điều phối | Liên hợp | Tinh linh | Hoạt hình | Song tính | Lật mặt | Dung hợp | Đồng bộ | Xyz | Tế lễ = {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú {{#explode: {{ Cards sorting | {{{1|}}} | types }} | / | 2 }}{{ ! }}{{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }}{{ !)) }} {{ !(( }}}}Quái thú Hiệu ứng{{ ! }}Hiệu ứng | Quái thú Thường{{ ! }}Thường }}
+
| Điều phối | Liên hợp | Tinh linh | Hoạt hình | Song tính | Lật mặt | Dung hợp | Đồng bộ | Xyz | Tế lễ = {{ !(( }}Quái thú {{#explode: {{ Cards sorting | {{{1|}}} | types }} | / | 2 }}{{ ! }}{{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }}{{ !)) }} {{ !(( }}}}Quái thú Hiệu ứng{{ ! }}Hiệu ứng | Quái thú Thường{{ ! }}Thường }}
 
| #default = Quái thú Thường }}
 
| #default = Quái thú Thường }}
 
| {{ #var: $CARD-TYPE }} {{ #var: $PROPERTY }}
 
| {{ #var: $CARD-TYPE }} {{ #var: $PROPERTY }}

Phiên bản lúc 09:10, ngày 26 tháng 5 năm 2017

[[]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.