Bài Trang bị

Equip Icon
Equip Icon

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

装備(そうび)カード

Nhật (furigana)

そうびカード

Nhật (kanji)

装備カード

Rōmaji

Sōbi Kādo

Bản dịch tiếng Nhật

Equipment Card

Tiếng Anh

Equip Card

Lists

Bài Trang bị, hay Equipment Card (装備(そうび)カード Sōbi Kādo) trong OCG, là một lá bài được trang bị cho quái thú mặt-ngửa trên sân.

Bài Trang bị liên tục chọn mục tiêu quái thú mà chúng đang trang bị; thậm chí khi đã bị vô hiệu, Bài Trang bị vẫn sẽ trang bị và tiếp tục chọn mục tiêu vào quái thú. Nếu quái thú được trang bị không còn mặt-ngửa trên sân, hoặc không còn là mục tiêu hợp lệ nữa, Bài Trang bị sẽ ngay lập tức bị hủy.

Bài Trang bị có thể được trang bị lên quái thú được điều khiển từ cả hai bên, và chuyển quyền điều khiển quái thú cũng không làm thay đổi quyền điều khiển của Bài Trang bị. Trong khi quái thú được trang bị có thể là của đối phương, người điều khiển Bài Trang bị là người được đề cập là "bạn" trong nội dung của Bài Trang bị, chứ không phải là người điều khiển quái thú được trang bị.

Bài Phép Trang bị là loại phổ biến nhất của Bài Trang bị; chúng vừa là Bài Phép (cho mục đích như là "De-Spell") và vừ là Bài Trang bị (cho mục đích như là "Gearfried the Swordmaster").

Xử lý bài như Bài Trang bị

Bài khác với Bài Phép Trang bị có thể được xử lý như Bài Trang bị thông qua hiệu ứng bài, như với "Sword Hunter" hay hiệu ứng của quái thú Union.

Nếu Bài Quái thú được trang bị cho quái thú khác, nó sẽ được xử lý như Bài Phép Trang bị và dời đến Vùng Bài Phép & Bẫy. Khi được xử lý như vậy, nó không thể bị hủy bởi hiệu ứng bài mà chỉ hủy quái thú, nhưng có thể bị hủy bởi hiệu ứng có hủy Bài Phép/Bẫy. Và nếu một quái thú đang được xử lý như Bài Trang bị được đưa vào Mộ bài, nó sẽ được xem như là đưa Bài Phép vào, nhưng sẽ trở lại thành quái thú khi nó ở trong Mộ bài.[1]

Một quái thú được xử lý như Bài Phép Trang bị không thể thay đổi mục tiêu trang bị bằng các hiệu ứng bài khác[2], trừ Quái thú Union được trang bị bởi hiệu ứng của chính nó.[3]

Nếu Bài Bẫy được trang bị cho một quái thú, nó sẽ được xử lý như vừa là Bài Trang bị và vừa là Bài Bẫy; không như Bài Quái thú, trang bị Bài Bẫy không được xử lý như Bài Phép Trang bị. Ví dụ như, "Blast with Chain" đang được trang bị có thể bị hủy bởi "Remove Trap" (do nó là Bài Bẫy) và bởi "Gearfried the Iron Knight" (vì nó là Bài Trang bị), nhưng không bởi "De-Spell" (do nó không phải Bài Phép). Loại Bẫy này có thể được gọi là "Bài Bẫy Trang bị", nhưng đây không phải là thuật ngữ chính thức.

Tuy nhiên, bài được trang bị vẫn ở trên sân, do đó hiệu ứng hay điều kiện mà dựa vào bài "được đưa từ sân vào Mộ bài", như là "Felgrand Dragon", vẫn được áp dụng. (Điều này là bởi vì chúng kích hoạt trong Mộ bài, nơi bây giờ chúng là quái thú, và không còn trên sân.) Dù vậy, trừ khi có quy định khác, Bài Quái thú không thể kích hoạt hay áp dụng hiệu ứng của chúng khi đang được xử lý như Bài Trang bị, vì chúng không phài là quái thú.

Xem thêm

Tìm danh sách Bài Phép Trang bị, xem Danh sách Bài Phép Trang bị.

Tìm danh sách bài khác-Bài Phép Trang bị, xem danh sách bài được xử lý như Bài Trang bị.

Ví dụ

SpikeshieldwithChain-BP02-EN-R-1E.png


Tham khảo

  1. Konami TCG Strategy Site: When Monsters Aren’t Monsters!
  2. UDE FAQ: Individual Card Rulings [F-H] - Handcuffs Dragon
  3. UDE FAQ: Individual Card Rulings [A-C] - Collected Power
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.