"Ultimate Dragon"

Bài Tế lễ là một loại của lá bài trong một số video games. Bài Tế lễ thì khác biệt với Bài Phép Tế lễ, vì chúng được xem là một loại bài, chứ không phải là một loại của Bài Phép.

Bài Tế lễ có mã màu xanh lam và được dùng để Triệu hồi các quái thú cụ thể, bằng cách hiến tế 3 quái thú khác từ trên sân. Người chơi không cần phải có bản sao Bài Quái thú mà họ đang cố gắng Triệu hồi. Nếu họ sở hữu một bản sao của Bài Quái thú, nó có thể được Triệu hồi mà không cần dùng Bài Tế lễ.

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.