Bài Phép Thông thường

Bài Phép Thông thường

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(つう)(じょう)()(ほう)カード

Nhật (furigana)

つうじょうまほうカード

Nhật (kanji)

通常魔法カード

Rōmaji

Tsūjō Mahō Kādo

Bản dịch tiếng Nhật

Normal Magic Card

Tiếng Anh

Normal Spell Card
trước đây: Normal Magic Card

Lists

Bài Phép Thông thường (Normal Spell Card, trước đây là Normal Magic Card) (Nhật: (つう)(じょう)()(ほう)カード Tsūjō Mahō Kādo), là Bài PhépPhép Mức 1, do đó nó không thể phản lại các hiệu ứng bài khác, kể cả với Bài Phép Thông thường khác, nhưng có thể bị phản lại bởi bài có Phép Mức 2 hay 3.

Người có lượt có thể Úp Bài Phép Thông thường và kích hoạt nó trong cùng một lượt, một chến thuật hữu dụng khi mà Úp Bài Phép Thông thường trước khi dùng hiệu ứng của những lá bài ảnh hưởng đến tay của mình (như vứt bài bằng Card Destruction hay Morphing Jar). Bài Phép Thông thường chỉ có thể kích hoạtGiai đoạn Chính 1 hoặc 2 trong lượt của người kích hoạt nó, trừ "Curse of Fiend" là chỉ có thể kích hoạt trong Giai đoạn Chờ.

Sau khi Chuỗi mà trong đó Bài Phép Thông thường đã được thực thi, nó được đưa vào Mộ bài, trừ khi After the Chain in which the Normal Spell Card was activated resolves, it is sent to the Graveyard, trừ khi bất kỳ Bài Phép Thông thường nào quy định là nó vẫn ờ trên sân (như là "Swords of Revealing Light").

Bài Phép Thông thường không có biểu tượng trong OCG/TCG, nhưng một số video games sử dụng vòng tròn rỗng .

Ví dụ

DarkHole-YS15-EU-SR-1E.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.