Bài Phép Gia tốc Thông thường là phiên bản Bài Phép Thường của Phép Gia tốc. Chúng dựa theo cùng nguyên tắc như Bài Phép Thường, nhưng chỉ có thể được sử dụng trong Bộ bài cho Riding Duel.

Ví dụ


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.