Bài Bẫy Trang bị

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

罠・装備カード

Bản dịch tiếng Nhật

Trap-Equipment Card

Tiếng Anh

Equip Trap Card

Lists

Bài Bẫy Trang bị (「罠・装備カード」) là một loại Bài Bẫy chỉ tồn tại trong manga Yu-Gi-Oh! R. Chúng là một loại Bài Trang bị. Ví dụ bao gồm "Metalmorph", "Amulet of Affection", và "Mirror Barrier".

Trong OCG/TCG, một vài Bài Bẫy Thường, như "Metalmorph", được xem như Bài Trang bị sau khi kích hoạt (chúng vẫn được xem như Bài Bẫy trong khi được trang bị). Tuy nhiên, chúng không bao giờ chính thức được gọi là "Bài Bẫy Trang bị".

Ví dụ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.