Bài Bẫy Phép

Trap Spell icon
Trap Spell icon

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

罠・魔法カード

Nhật (furigana)

トラップ・まほうカード

Nhật (kanji)

(トラップ)()(ほう)カード

Rōmaji

Torappu Mahō Kādo

Bản dịch tiếng Nhật

Bài Phép Bẫy

Tiếng Anh

Trap Spell Card

Lists

Các lá bài Bẫy Phép ((トラップ)()(ほう)カード Torappu Mahō Kādo lit. Trap Magic Card, được gọi là ()(ほう)(トラップ)カード Mahō Torappu Kādo lit. Magic Trap Card) hoặc Bài Bẫy/Phép là các các lá bài mà được xem vừa là Bài Bẫy và vừa là Bài Phép. Các lá bài Bẫy-Phép chỉ xuất hiện trong manga; khi được tiết lộ trong OCGTCG, chúng được chuyển thành Bài Bẫy hoặc Bài Phép.

Một ví dụ Bài Bẫy-Phép là "Graverobber", mà đã được tiết lộ trong OCGTCG như một Bài Bẫy. Trong manga nước Anh, nó được thể hiện là một Bài Bẫy.

Ví dụ

Tập tin:Graverobber-Fanart.jpg

Graverobber

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.