Bài Bẫy

Biểu tượng Bẫy
Biểu tượng Bẫy

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(トラップ)カード (Ký hiệu: (トラップ))

Nhật (furigana)

トラップカード (Ký hiệu: トラップ)

Nhật (kanji)

罠カード (Ký hiệu: 罠)

Rōmaji

Torappu Kādo (Ký hiệu: Torappu)

Tiếng Anh

Trap Card (Ký hiệu ruby: TRAP)

Lists

Bài Bẫy (罠(トラップ)カード ,Torappu Kādo, Trap Cards) là loại bài có viền màu hồng và có nhiều hiệu ứng khác nhau. Bài bẫy lần đầu tiên phải được úp xuống và chỉ được hoạt động sau khi lượt này kết thúc, trừ khi có một quy định nào khác. Sau đó, có thể hoạt động trong lượt bất kỳ của hai người chơi. Bài bẫy có Phép Mức 2 ngoại trừ Bài Bẫy Phản hồi thì có Phép Mức 3.

Bài bẫy có thể bị chain bởi Bài Phép, một Bài Bẫy khác hoặc Hiệu ứng quái vật.

Bài Bẫy Thông ThườngPhép Mức 2. Chúng có thể hoạt động trong lượt của cả hai người chơi miễn là trước đó chúng đã được Úp sẵn. Một số Hiệu ứng của bài bẫy hoạt động như Bài trang bị nhưng chúng vẫn được xem là bài bẫy.

Bài Bẫy Duy trì cũng có Phép Mức 2. Hiệu ứng của chúng sẽ được áp dụng mãi miễn là chúng vẫn còn ở trên sân.

Bài Bẫy Phản hồiPhép Mức 3. Không có lá bài hay Hiệu ứng nào được phép chain Bài Bẫy Phản hồi ngoại trừ một Bài Bẫy Phản hồi khác.

Sau đây là những lá cho phép Bài bẫy có thể hoạt động ngay trên tay thay vì phải úp :

Temple of the Kings cho phép bạn hoạt động bài bẫy ngay trong lượt vừa úp.

Loại

Bài Bẫy gồm các loại :

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.