Bài Ảo hóa

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(げん)(そう)カード

Rōmaji

Gensō kādo

Tiếng Anh

Illusion Card

Lists

Bài Ảo hóa/Illusion Card ((げん)(そう)カード Gensō kādo) hay Fantasy Card là một loại bài trong manga Yu-Gi-Oh!. Nó cũng tương tự như Ảo Thuật Tương khắc.

Có ít nhất 2 lá Bài Ảo hóa đã tồn tại là, "Eye of Deception" và "Copycat".

Ví dụ

Copycat-JP-Manga-DM.png


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.