FANDOM


Aussa the Earth Charmer
()(れい)使(つか)いアウス
AussatheEarthCharmer-DT05-EN-DNPR-DT
 Tên Nhật (Kana)
れい
使
つかいアウス
 Tên Nhật (Chuẩn)
れい
使
つか
いアウス
 Tên Hàn 지령사 아우스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1500
 Mã số 37970940
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.