Aurora Paragon
オーロラ・アンギラス
AuroraParagon-EXVC-EN-C-UE.png
 Tên Nhật オーロラ・アンギラス
 Tên Hàn 오로라 안기라스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1000
 Mã số 22386234
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.