FANDOM


Attraffic Control
攻通規制
AttrafficControl
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous
Mã số 46083380
Loại Hiệu ứng Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Nếu đối phương điều khiển từ 3 quái thú trở lên, họ không thể tuyên bố tấn công.
English Description
If your opponent controls 3 or more monsters, they cannot declare an attack.
[[Category:]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.