FANDOM


Attack Reversal
  • Nhật: リバーサル・アタック
  • Romaji: Ribāsaru Atakku
  • Việt: Đảo Chiều Công Kích
Khác:
Reversal Attack
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Quick-Play.svg Tức thời

Loại Hiệu ứng

Chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển và 1 quái thú đối thủ điều khiển; chuyển đổi CÔNG của các mục tiêu đó cho đến hết Giai đoạn Chiến đấu.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Attack Reversal Target 1 monster you control and 1 monster your opponent controls; switch the ATK of those targets until the end of the Battle Phase.
Nhật ①:自分フィールドのモンスター1体と相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。その自分のモンスターの攻撃力と、その相手モンスターの攻撃力を、バトルフェイズ終了時まで入れ替える。


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.