FANDOM


Attack Guidance Armor
 • Nhật:
  こう
  げき
  ゆう
  どう
  アーマー
 • Kana:
  こう
  げき
  ゆう
  どうアーマー
 • Romaji: Kōgeki Yūdō Āmā
 • Việt: Áo Giáp Chuyển Hướng Tấn Công
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Thông thường

Chuyển một đòn tấn công vào quái thú mà được trang bị Bộ Giáp Nguyền Rủa này.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · Pyramid of Light)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Attack Guidance Armor Direct an attack to the monster that is equipped with the Cursed Armor.
Nhật モンスターの攻撃は、このカードの装備モンスターが受ける。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.