"Attack" ((アタック) Atakku) là một nhóm bài chỉ có trong anime của các quái thú Loại-Máy Móc được sử dụng bởi Aporiacác hóa thân của anh ta trong anime Yu-Gi-Oh! 5D's. Chúng là bài hỗ trợ cho "" và bao gồm các bộ phận tay trái của các quái thú được nhắc tới.Nó được hỗ trợ bởi cả "Meklord Astro Mekanikle" và "Attack Cannon".

Bản mẫu:Attack

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.