Atomic Scrap Dragon
アトミック・スクラップ・ドラゴン
AtomicScrapDragon.png
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Dragon/Synchro/Effect
ATK/DEF 3200/2400
Mã số 92361635
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 "Scrap" Tuner + 2 hoặc nhiều quái thú khác-Tuner
Một lần trong lượt, bạn có thể chọn 1 lá bài bạn điều khiển và lên đến 3 lá bài trong Mộ bài của đối phương. Hủy lá bài đã chọn của bạn và trả lại các lá bài của đối phương trở về Bộ bài. Khi lá này bị hủy bởi bài của đối phương (cả trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài) và đưa vào Mộ bài, chọn 1 quái thú "Scrap" khác-Quái thú Đồng bộ từ Mộ bài của bạn, và Triệu hồi Đặc biệt nó.
English Description
1 "Scrap" Tuner + 2 or more non-Tuner monsters
Once per turn, you can select 1 card you control and up to 3 cards in your opponent's Graveyard. Destroy your selected card and return the opponent's cards to the Deck. When this card is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to the Graveyard, select 1 non-Synchro "Scrap" monster from your Graveyard, and Special Summon it.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.