FANDOM


Atlantean Dragoons
海皇の竜騎隊
AtlanteanDragoons
Nhóm liên quan Atlantean
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Sea Serpent/Effect
ATK/DEF 1800/0
Mã số 74311226
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Tất cả quái thú Sea Serpent-Type Cấp độ 3 hoặc thấp hơn bạn điều khiển có thể tấn công đối thủ của bạn trực tiếp. Khi lá bài này được đưa vào Mộ bài để kích hoạt hiệu ứng của quái thú Thuộc tính THỦY: Lấy 1 quái thú Sea Serpent-Type từ Bộ bài của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Atlantean Dragoon".
English Description
All Level 3 or lower Sea Serpent-Type monsters you control can attack your opponent directly. When this card is sent to the Graveyard to activate a WATER monster's effect: Add 1 Sea Serpent-Type monster from your Deck to your hand, except "Atlantean Dragoons".
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.