FANDOM


Assault Beast
バスター・ビースト
AssaultBeast
Nhóm liên quan Assault Mode
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Beast-Warrior/Effect
ATK/DEF 1900/1200
Mã số 03431737
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể bỏ đi lá này từ trên tay xuống Mộ bài để lấy lên tay 1 "Assault Mode Activate" ở trong Bộ bài của bạn.
English Description
You can discard this card to the Graveyard to add 1 "Assault Mode Activate" from your Deck to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.