FANDOM


Asceticism of the Six Samurai
(ろく)()(しゅう)(あら)(ぎょう)
AsceticismoftheSixSamurai-SPWA-EN-SR-1E
 Tên Việt Khổ Hạnh của Lục Kiếm Sư
 Tên Nhật (Kana)
ろく
しゅうの
あら
ぎょう
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
しゅう
の荒
あら
ぎょう
 Tên Nhật (rōmaji) Rokubushū no Aragyō
 Tên Nhật (Dịch) Asceticism of the Six Warmen
 Tên Hàn 여섯 무사의 황행
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 27821104
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.