FANDOM


Ascension Sky Dragon
(てん)(きゅう)()(りゅう)ドラゴアセンション
 Tên Nhật (Kana)
てん
きゅう
りゅうドラゴアセンション
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
きゅう
りゅう
ドラゴアセンション
 Tên Nhật (rōmaji) Tenkyūharyū Doragoasenshon
 Tên Nhật (Dịch) Dragoascension the Heavenly High Ruler Dragon
 Tên Hàn 천궁패룡 드래고어센션
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ ? / 3000
 Mã số 37910722
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.