FANDOM


Artifact Moralltach
アーティファクト-モラルタ
ArtifactMoralltach
Nhóm liên quan Artifact
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fairy/Effect
ATK/DEF 2100/1400
Mã số 85103922
Loại Hiệu ứng Condition, Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể Úp lá này từ trên tay bạn lên Vùng Bài Phép/Bẫy như là Bài Phép. Khi lá Úp này ở Vùng Bài Phép/Bẫy bị hủy và đưa vào Mộ bài vào lượt của đối phương: Triệu hồi Đặc biệt lá này. Nếu lá này được Triệu hồi Đặc biệt vào lượt của đối phương: Bạn có thể hủy 1 lá bài mặt-ngửa đối phương điều khiển.
English Description
You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Card Zone as a Spell Card. When this Set card in your Spell & Trap Card Zone is destroyed and sent to the Graveyard during your opponent's turn: Special Summon this card. If this card is Special Summoned during your opponent's turn: You can destroy 1 face-up card your opponent controls.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.