FANDOM


Aromaseraphy Jasmine
アロマセラフィ-ジャスミン
AromaseraphyJasmine-LVP1-JP-SR
 Tên Nhật アロマセラフィ-ジャスミン
 Tên Nhật (rōmaji) Aromaserafi - Jasumin
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Plant / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1800 / 2
 Mã số 21200905
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.