FANDOM


Aroma Jar
アロマポット
AromaJar-CORE-EN-C-1E
 Tên Việt Tinh Hương Bình
 Tên Nhật アロマポット
 Tên Nhật (rōmaji) Aroma Potto
 Tên Nhật (Dịch) Aroma Pot
 Tên Hàn 아로마포트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Rock / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 400
 Mã số 21452275
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.