FANDOM


Armored Lizard
鎧蜥蜴(アーマー・リザード)
ArmoredLizard-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
鎧蜥蜴
アーマー・リザード
 Tên Nhật (Chuẩn) 鎧蜥蜴
アーマー・リザード
 Tên Hàn 아머 리저드
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile
 CÔNG / THỦ 1500 / 1200
 Mã số 15480588
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.