FANDOM


Armored Kappa
アーマー・カッパー
ArmoredKappa-SHSP-EN-SR-1E
 Tên Nhật アーマー・カッパー
 Tên Nhật (rōmaji) Āmā Kappā
 Tên Nhật (Dịch) Armor Kappa
 Tên Hàn 아머 갑파
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 2 Rank StarRank Star
 Loại Psychic / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 1000
 Mã số 50789693
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.