Armor Blast
アーマーブラスト
ArmorBlast-ORCS-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật アーマーブラスト
 Tên Nhật (rōmaji) Āmā Burasuto
 Tên Hàn 아머 블래스트
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 79155167
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.