FANDOM


Armillyre, the Starleader Dragon
(せい)(どう)(りゅう)アーミライル
ArmillyretheStarleaderDragon-DUOV-EN-UR-1E
 Tên Việt Armillyre, Tinh Đạo Long
 Tên Nhật (Kana)
せい
どう
りゅうアーミライル
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
どう
りゅう
アーミライル
 Tên Nhật (rōmaji) Seidōryū Āmirairu
 Tên Hàn 성도룡 아미라일
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Dragon / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1400 / 2
 Mã số 36768783
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.