Armed Dragon Thunderbolt
武装竜の万雷(アームド・ドラゴン・サンダーボルト)
ArmedDragonThunderbolt-BLVO-JP-OP.png
 Tên Việt Giáp Long Lôi Chinh
 Tên Nhật (Kana)
武装竜の万雷
アームド・ドラゴン・サンダーボルト
 Tên Nhật (Chuẩn) 武装竜の万雷
アームド・ドラゴン・サンダーボルト
 Tên Nhật (rōmaji) Āmudo Doragon Sandāboruto
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.