Armed Dragon Lightning
武装竜の震霆(アームド・ドラゴン・ライトニング)
ArmedDragonLightning-BLVO-JP-OP.png
 Tên Việt Giáp Long Lôi Trảo
 Tên Nhật (Kana)
武装竜の震霆
アームド・ドラゴン・ライトニング
 Tên Nhật (Chuẩn) 武装竜の震霆
アームド・ドラゴン・ライトニング
 Tên Nhật (rōmaji) Āmudo Doragon Raitoningu
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Đề mục cấp 2

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.