FANDOM


Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Armatos Legio Tribunus Militum Once per turn: You can target cards on the field, up to the Link Rating of 1 Link Monster this card points to; negate their effects until the end of this turn. This card cannot attack the turn this effect is activated.[Ghi chú 1]
Nhật

「アルマートス・レギオー」モンスター3体

①:1ターンに1度、このカードのリンク先のリンクモンスター1体のリンクマーカーの数だけ、お互いのフィールドのカードを対象として発動できる。そのカードの効果をターン終了時まで無効にする。この効果を発動するターン、このカードは攻撃できない。

Hình ảnh khác


Ghi chú

  1. Trái ngược với mô tả của nó, Hiệu ứng Khởi phát của lá này được thực hiện như thể được viết theo mô tả sau: Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Quái thú Liên kết mà lá này chỉ điểm; phủ nhận hiệu ứng của các lá bài trên sân cho đến hết lượt này, lên đến số Dấu Liên kết của Quái thú Liên kết đó.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.